กิจกรรม Open Morning Y.1

 

             แผนกประถมได้จัดกิจกรรม  Open Morning   2561 ขึ้นในวันที่ 26-28 มิถุนายน  2561 ณ ห้อง Auditorium อาคาร6 ชั้น 4  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนภายใน เข้าร่วมชมการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

             ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Y.1 และผู้ปกครองภายนอก ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ต่อด้วยรับชม Activity Assembly และการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นเรียน จากนั้นชมการแสดงละครเรื่อง Fantasy Play ของนักเรียนชั้น Y.2-3 ส่วนกิจกรรมสุดท้ายผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นทั้งครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

            

ประมวลภาพกิจกรรม
         
         
         
 


Year 1A , 1E


Year 1B , 1C


Year 1D , 1F

 
         
         
 


Drama Show: Fantasy Play

 


.