Open Morning 2018


             แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม  Open Morning   2018  ขึ้นในวันที่ 1 – 8  สิงหาคม  2561  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนภายในและภายนอก เข้าร่วมชมการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน  โดยกิจกรรมเริ่มจากรับชมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  จากนั้นชมบรรยากาศการเรียนการสอนของครูต่างชาติ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ซึ่งดำเนินการโดยครูไทย ในช่วงท้าย ผู้ปกครองนักเรียนยังได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

         
    NC      
         
 


NC.1


NC.2

 
         
         
         
         
         
    KG1      
         
 


KG.1A


KG.1B


KG.1C

 
         
 


KG.1D


KG.1E


KG.1F

 
         
   
         
         
         
    KG2      
         
 


KG.2A


KG.2B


KG.2C

 
         
 


KG.2D


KG.2E


KG.2F

 
         
         
         
         
         
         
    KG3      
         
 


KG.3A


KG.3B


KG.3C

 
         
 


KG.3D


KG.3E


KG.3F

 
         
 


KG.3G


KG.3H

   
         
         
         
         
         .