งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6


        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561  แผนกมัธยม ได้จัดการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โถงล่าง  อาคาร St.John Baptist ซ.สาธุประดิษฐ์ 26 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรวิชาการภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการอภิบาลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเส้นทางก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซึ่งได้แก่ตัวแทนศิษย์เก่า

     
     
1. น.ส.อิสรีย์ รุ่งปิติพร 2. น.ส.ชัญญานุช อุดมพรกุล 3. นายวิชยุตม์ คนึงโชติ
               1. น.ส.อิสรีย์  รุ่งปิติพร  ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
          2. น.ส.ชัญญานุช  อุดมพรกุล  ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Computer Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
          3. นายวิชยุตม์  คนึงโชติ  ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน

     
     
1. น.ส.อรไพลิน   วณิชย์ธนโอฬาร 2. น.ส.วรีวรรณ   สุจิรภิญโญกุล 3. น.ส.ฟ้าใส        กุมารจันทร์
                             1. น.ส.อรไพลิน  วณิชย์ธนโอฬาร     Y.10A   นักเรียนทุนความสามารถด้านดนตรี
                        2. น.ส.วรีวรรณ  สุจิรภิญโญกุล         Y.10A    นักเรียนทุนความสามารถด้านวิชาการ
                        3. น.ส.ฟ้าใส   กุมารจันทร์                 Y.10B    เป็นนักเรียนที่นำเสนองานด้านวิชาการยอดเยี่ยม


       ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนใจและให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 


งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6

 
 
.