กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

             ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ณ โถงอาคาร St. John Baptist โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและสามัคคีระหว่างเพื่อน – รุ่นพี่ – รุ่นน้อง ไม่ทำร้ายรังแกกันทั้งคำพูดและการกระทำ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ในการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

             เริ่มด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของนักเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมฐาน โดยแบ่งเป็นบ้านทั้งหมด 4 บ้านตามสีต่างๆ ได้แก่ บ้านที่ 1 Emerald (สีเขียว) บ้านที่ 2 Gold (สีเหลือง) บ้านที่ 3 Amethyst (สีม่วง) และบ้านที่ 4 Sapphire (สีน้ำเงิน) โดยแต่ละบ้านจะมีกิจกรรมฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการขอโทษ ให้อภัย และคืนดี รวมทั้ง Stop Bully and No Hate Speech จากนั้นเป็นกิจกรรม "พี่รับน้อง คล้องใจหนึ่งเดียวเป็น...เอกตรา” ซึ่งเป็นกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้อง และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศของกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเอกตราเป็นอย่างยิ่ง

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา

 
 
.