Summer Camp 2018


           เมื่อวันที่ 27 มีนาคม – 27 เมษายน 2561  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Summer Camp 2018 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

           - กิจกรรม Ektra Book Day เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยนักเรียนได้นำหนังสือนิทานเล่มโปรดจากบ้านเพื่อมาอ่านช่วงพักเบรกที่โรงเรียน จากนั้นได้แลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนๆ นอกจากนี้นักเรียนยังได้สวมใส่เสื้อผ้าตามตัวละครในนิทานที่ชื่นชอบเพื่อร่วมเดินแฟชั่นโชว์กับคณะครูและแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

         
         
   


แผนก อนุบาล


แผนก ประถม

 
 
 
   


แผนก ประถม


แผนก มัธยม

             - กิจกรรม A Gardener Trip นักเรียนชั้น KG.3 ได้ไปร่วมกิจกรรมกับพี่ๆชั้น Y.8 ที่แผนกมัธยม  โดยเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ เช่น ฐาน Cooking, ฐาน My Plant และฐาน Veggie Garden Tour  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของพืช  การปลูกพืชสวนครัวและทำผักทอดรับประทาน

 
 
   


A Gardener Trip

               - กิจกรรม Plearn Camp (Play + Learn = Plearn) นักเรียนค่าย Breakthrough ได้เข้าฐานการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆอย่างสนุกสนาน เช่น ถอดรหัส, สร้างสรรค์งานแม่เหล็ก, กิจกรรมเครื่องร่อน, ประสาทสัมผัสและAdventure เป็นต้น

 
 
   


Plearn Camp

   - กิจกรรมทัศนศึกษา

             แผนกประถม

               นักเรียนชั้น Y.1-3 ไปทัศนศึกษาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อชมนิทรรศการความสุขของหนู ส่วนนักเรียนชั้น Y.4-Y.6 ไปทัศนศึกษาที่ TK Park อุทยานการเรียนรู้

 
 
   


สสส.


TK Park

 

 

 

              แผนกมัธยม


                            นักเรียนชั้น Y.7-9 ได้ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ส่วนนักเรียน Y. 10 ค่าย GAC Preparation Course (Language), ค่าย Extra Preparation Course (Extra class) และ ค่าย Bilingual Preparation Course  (Science-Math) ได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช, INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันกันตนา เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ทั้งในส่วนของการอัดเสียงและ ปรับสีของภาพยนตร์ รวมถึงการศึกษาขั้นตอนของการบันทึกเทปรายการทีวี

         
         
   


Science Yr. 7-9


MOCA

 
 
 
   


พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน


สถาบันกันตนา

 

                  - กิจกรรม MI. นักเรียนได้เลือกและทำกิจกรรมเวียนฐานเพื่อเป็นส่วนช่วยในการค้นหาตนเอง เช่น Photo, Creative Art, Singing and Dance, Cooking, D.I.Y., Science, Sport, Board Games และ Computer เป็นต้น

 
         
   


MI

   
                 - การแสดง Mini Concert (Summer Music Camp 2018) นักเรียนได้แสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ในรูปแบบของการแสดงเดี่ยวและการแสดงรวมวงและผู้ปกครองยังได้เข้าชมพัฒนาการความสามารถทางด้านดนตรีของบุตรหลาน

 
 
   


Summer Music Camp 2018

                   - English Camp ของนักเรียนชั้น KG.2 และ KG.3  ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ ผ่านการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Act it Out , Creative Thinking, Exploration และ Book Smart  นอกจากนี้นักเรียนรอบ Episode 1  ยังได้ไปทัศนศึกษาที่ Imaginia : The Playland of Imagination @ The Emporium และ Butterfly Park สวนรถไฟ ส่วนนักเรียนรอบ Episode 2         ได้ไปทัศนศึกษาที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park Special Treats: Swensen’s และ Fantasia Lagoon The Mall Bangkae ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

 
         
   


English Camp KG


TK Park

               - ค่าย Wheels Ahead ของนักเรียนชั้น Y.1-Y.3 เป็นค่ายเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายกับ Theme “Imagination and Creativity” เช่น การแสดงละคร, วาดภาพ, เขียน Drama ฯลฯ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ไปทำกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนที่ Kidzania และ Imaginia : The Playland of Imagination (The Emporium Shopping Complex)

 
         
   


Wheel Ahead : Imaginia Playland


Wheel Ahead : Kidzania

             - ค่าย Full Steam ของนักเรียนชั้น Y.4 -Y.6 เป็นค่ายเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมใน Theme “Space Adventure” เช่น การประดิษฐ์หน้ากากเอเลี่ยน, ปั้นดินน้ำมันกาแล็กซี, ประดิษฐ์ยาน UFO ฯลฯ ซึ่งนักเรียนยังได้รับความรู้และความสนุกสนานกับการทำกิจกรรมที่ Science Centre for Education และ The Escape Hunt Experience Bangkok อีกด้วย

 

 
   


Full Steam

   

 

 

 

 .