ในช่วงบ่าย แผนกมัธยมได้จําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร St.John Bosco โดยคณะครูได้เคลื่อนย้ายนักเรียนทุกคนไปที่จุดรวมพลสนาม 1 แผนกอนุบาลและประถม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก


            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกตลอดเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่บนโลก และส่งเสริมความสามารถอันโดดเด่นของนักเรียนที่จะประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

           กิจกรรมจัดใน Theme “Environment (สิ่งแวดล้อม)”  ซึ่งเป็นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        ในกิจกรรมนี้ นักเรียนชั้นประถมและมัธยม ได้ส่งผลงานและร่วมแข่งขันรายการต่างๆ โดยการแข่งขันมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ได้แก่ การวาดภาพระบายสี, การประกวดแต่งคำขวัญ, การประกวดพูดสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้, การนำเสนอยอดเยี่ยม ฯลฯ ในส่วนของการนำเสนอนั้น นักเรียนชั้นมัธยมต้นได้จัดกลุ่มเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นจึงนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น Video clip, การแสดงละคร, Talk show ฯลฯ ซึ่งกลุ่มที่ชนะเลิศจะได้นำคลิปวิดีโอการนำเสนอเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน    นอกจากนี้ นักเรียนชั้นประถมยังได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมต้นได้ฝึกคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่บ้านของตนเอง เพื่อให้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และนักเรียน  MI. มัธยมยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งเดือน  เช่น  การเพาะเห็ด, การเพาะปลูกพืชผักสมุนไพร, ระบบนิเวศ และสารสกัดจากธรรมชาติ เป็นต้น

             ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกนานกว่าปีที่ผ่านๆมา โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) และนักเรียนยังมีเวลาในการแสดงศักยภาพอย่างสุดความสามารถ รวมทั้งมีความตระหนักในการรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืนได้

 
 
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
การเขียนคำขวัญภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
     
 
 
     
  ด.ญ.มาลียา วัตตส์  
  Yr.4C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดวาดรูประบายสี
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
     
 
 
     
  ด.ช.ธีรพันธ์ ศรีวิชชุพงษ์  
  Yr.6A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สิ่งแวดล้อม (เป็นทีม)
 
     
     
     
  1.     ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Yr.4B
  2.     ด.ช.นล ผู้ตริตรง Yr.5B
  3.     ด.ญ.มาณิกา สิทธิโชคธรรม Yr.6B
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
World Environment Day Speech Contest (ภาษาอังกฤษ)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
 
     
 
 
     
  ด.ญ.แอนนา คริสนา ลีห์อา วี ทูบอล  
  Yr.3A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
World Environment Day Speech Contest (ภาษาไทย)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
 
     
 
 
     
  ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์  
  Yr.3F  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
What you eat conserves the world Speech Contest 2018
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย  
  Yr.6C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
   
  การนำเสนอยอดเยี่ยม Outstanding in Social studies
       
  ระดับชั้นมัธยมต้น
       
       
       
    1.     ด.ช. เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ Yr.8D
    2.     ด.ช. จตรรก ลิม Yr.8D
    3.     ด.ช. พิชาภพ เจียรภักดี Yr.8D
    4.     ด.ช. ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา Yr.8D
    5.     ด.ช. เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Yr.8D
    6.     ด.ช. ณัฐพัฒน์ เฉลิมลาภสมบัติ Yr.8D
    6.     ด.ช. ชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม Yr.8D
    ชนะเลิศ  
   
   
 
การประกวดแต่งคำขวัญ ระดับ ม.1 หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน”
 
     
 
 
     
  ด.ญ. เมธานันทน์ พงศธรวราณัฐ  
  Yr.7A  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม. 2 หัวข้อ “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
 
     
 
 
     
  ด.ช. ณัฐธัญ จิรไชยภาส  
  Yr.8D  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดเขียนเรียงความ ระดับ ม. 3 หัวข้อ “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
 
 
     
 
 
     
  ด.ญ. พลอยชมพู สรรพวัฒน์  
  Yr.9C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดวาดภาพแนวคิดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ..กู้โลก”
 
ระดับชั้นมัธยมต้น
 
     
 
 
     
  ด.ญ. โบยอง คิม  
  Yr.7C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมปลาย
 
     
 
 
     
  น.ส. พิชญ์สินี อังศุชัยกิจ  
  Yr.11F  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “พลังงานเพื่อชีวิต”
 
ระดับชั้นมัธยมต้น
 
     
 
 
     
  ด.ญ. อาจาริยา ชิโนมี  
  Yr.8C  
  ชนะเลิศ  
     
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมปลาย
 
     
 
 
     
  น.ส. ณัชนิชา สุนันทรา  
  Yr.11F  
  ชนะเลิศ  
 
 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


แผนกประถม


แผนกมัธยม

 
 
.