โครงการ Young Designer Club (YDC)

 

             เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ Base Playhouse ได้มาจัดกิจกรรม Roadshow ภายใต้โครงการ “Young Designer Club (YDC)” ให้กับนักเรียนชั้น Y.10 –Y.12 ที่ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการในโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมาก โดยกิจกรรมภายในงาน มีการให้ความรู้ด้านธุรกิจและการออกแบบแฟชั่นที่ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงาม แต่ยังเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการเล่นเกมแจกของรางวัล เป็นต้น ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำธุรกิจในอนาคต

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Young Designer Club (YDC)

 
 
.