กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

             เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “Ektra Diamond” หมายถึง “นักเรียนเป็นรุ่นที่มีความสามารถที่โดดเด่นของลูกอินทรีย์รุ่นที่ 22” เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมความรักที่มีต่อสถาบัน โรงเรียน เป็นคนดีมีศีลธรรม และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้

            

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

             เริ่มด้วยกิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 22” เพื่อละลายพฤติกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ และเน้นให้นักเรียนเห็นถึงคุณธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อด้วยกิจกรรมฐาน “EKTRA DIAMOND” แบ่งออกเป็น 7 ฐาน แต่ละฐาน กิจกรรมจะเน้นในเรื่องความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ส่วนกิจกรรมสุดท้าย คือ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมเอกตรา” นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเอกตรา ความมีวินัย ความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าได้มาแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมายในอนาคต

            

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

             กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการฝึกระเบียบแถวและวินัย จากนั้นเป็นกิจกรรม CSR “Together we can” โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม มาสอนวิธีการทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ เพื่อมอบให้กับโครงการ “เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ” ของมูลนิธิ ส่วนกิจกรรมสุดท้าย นักเรียนได้ขึ้นห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อร่วมการประชุมผู้ปกครอง พร้อมกับผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนกลับบ้าน

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.4

 
 
.