กิจกรรมค่าย ม. 5 ปี 2561

 

          เมื่อวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่น 21  เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและได้เห็นคุณค่าของตนเอง

          ในปีนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพันตน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร และโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

                   1. การเรียนรู้และทำผลงานศิลปะ ณ บ้านสะล่าแดง (ปราชญ์ชาวบ้าน) นักเรียนได้ลงมือทำงานปั้นโมบายเครื่องดินเผา และวาดภาพสีน้ำ
                   2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้อง ๆ โดยทำการสอนหนังสือในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม Line Dance และการออกกำลังกายด้วยการเดิน Marching
                   3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น ทาสีพื้น สนาม BBL และปูกระเบื้องต่างๆ
                   4. กิจกรรมกีฬาสีสานความสัมพันธ์ ระหว่างพี่ๆ และ น้องๆ ในแต่ละโรงเรียน
                   5. มอบทุนค่าอาหารกลางวัน ให้จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท
                   6. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 ทุน โรงเรียนละ 5,000 บาท และมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ เสื้อผ้า ตุ้กตา สมุดทำมือ หนังสือมือสอง ของเล่นต่างๆ ฯลฯ

          นอกจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอแม่วางแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้ไปชมความสวยงามของ ผาช่อ ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

          สรุปปิดค่ายที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด้วยการจัดนิทรรศการของชาวเหนือ ในหัวข้อ North of Thailand โดยที่นักเรียนแต่ละสีจัดซุ้มนำเสนออาหารและของที่ระลึกทางภาคเหนือ พร้อมภาพถ่าย และผลงานที่นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู และน้องๆ ที่มาร่วมชมงาน

          กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราทั้ง 3 แผนก รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ เช่น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีเจซี จำกัด (มหาชน), บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด, บริษัท พับบลิคฮิต จำกัด, บริษัท นำดีวัฒน์ เคมีเคิล, บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, นายพงษ์ชัย สถิรเมธากร และ นางสาวระวีวรรณ บวรพงษ์สกุล, บริษัท บี.เอ็น.เด็คโคเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศซัพพลาย จำกัด

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 


Amethyst


Emeralds


Sapphire

 
 
 
 
 
 
   
 
.