กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

             แผนกประถมและมัธยม ได้จัด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ โดยภายในงานมีการขับร้องเพลงไทยเดิม การแสดงดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน ละครวรรณคดีไทยเรื่อง “มัทนะพาธา” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

การประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.อัญชสา เลิศปัญญาอาวุธ Year 1C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ.จอมกนก อรรฆยากร Year 2F
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ญ.เพ็ญพิชญา ศรีพิทักษ์ Year 4A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ญ.สิริกันย์ มานัสสถิตย์ Year 5A
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ญ.กมลชนก กิจสนาโยธิน Year 6A
 
การประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ Year 3E
 
การประกวดอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ในหัวข้อ “บ้านของเรา”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์ Year 4A
 
การประกวดอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ในหัวข้อ “สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ญ.ภคมน บูรณปริญญากุล Year 5B
 
การประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ผู้หญิงคนหนึ่ง...ซึ่งฉันเรียกว่าแม่”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ญ.ลภัสรดา วงษ์วิบูลย์สิน Year 6B
 
การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ประเภทชาย ด.ช.ปุณยธร กันศิริ Year 4F
ชนะเลิศ ประเภทหญิง ด.ญ.ชลิตา สตาร์ แดงวิไลเลิศ Year 4C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ประเภทชาย ด.ช.ศุภกฤต วงศ์กังวาน Year 5F
ชนะเลิศ ประเภทหญิง ด.ญ.ดรัลรัตน์ อารัญภาณุ Year 5C
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ประเภทชาย ด.ช.ปัณณธร ธนิกโชคกอบกุล Year 6F
ชนะเลิศ ประเภทหญิง ด.ญ.กมลชนก กิจสนาโยธิน Year 6A
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ช.แทนคุณ ธรรมฐิติพงศ์ Year 7D
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Year 7D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ นายปิติพงศ์ กัมพูศิริ Year 11D
ชนะเลิศ น.ส.ญาดา เศตะพราหมณ์ Year 11D
 
การประกวดคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Year 9D
 
การประกวดคัดสปีดบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.สุชาวดี เปี่ยมใจ Year 9A
 
การประกวดเขียนสมุด RCW. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.พีรดา คิม Year 7D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทรภร ภูริธีรางกูร Year 8D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Year 9D
 
การประกวดแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทรธาภรณ์ พิทักษ์วานิชอุดม Year 7B
 
การประกวดร้องเพลงไทยเดิม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ด.ญ.พิมพ์นิภา ฤกษ์พิศุทธิ์ Year 9D
 
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “รักษาเทิดคุณค่าภาษาไทย”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ น.ส.มนัสนันท์ ศรีวิชชุพงษ์ Year 11C


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


แผนกประถม


แผนกมัธยม

   .