กิจกรรม World Cultural Day 2019

             แผนกอนุบาลและประถม ได้จัดกิจกรรม “World Cultural Day 2019” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในโลก และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

             กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแสดงเต้นนานาชาติ การแสดงดนตรีของคณะครูและนักเรียนประถมวง 5PM และยังได้รับเกียรติจากผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมเป็นวิทยากรกับคุณครูต่างชาติ จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด 22 ประเทศ เช่น แคนาดา สก๊อตแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ กรีซ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เม็กซิโก ไทย โปแลนด์ แอฟริกาตะวันตก แอฟริกาตะวันออก ฯลฯ จากนั้นนักเรียนแต่ละห้องได้เวียนฐานห้องละ 4 ประเทศ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การแต่งกาย อาหาร เพลง กีฬาประจำชาติ ฯลฯ ส่วนนักเรียนระดับชั้น NC. – Y.3 ยังได้มีโอกาสสวมชุดนานาชาติเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในงานด้วย

             ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมงาน และสถานทูตต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา สวีเดน กรีซ สเปน เกาหลีใต้ และเม็กซิโก ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งนักเรียนได้รับความสนุกสนานและเข้าใจความแตกต่างของประเพณี วัฒนธรรม และได้เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


World Cultural Day

 
 
 .