กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Year 9

             คณะครูแผนกมัธยมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมและวางแผนการเรียนของนักเรียนชั้น Year 9 ในปีการศึกษาถัดไป จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา, หลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ GAC (The Global Assessment Certificate), หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียน และพบกับช่วง “Eaglets Return” รับฟังการเสวนาจากตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 11 คน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากเอกตรา รวมถึงให้คำแนะนำด้านการเรียนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแก่น้องๆที่มาร่วมงานในวันนั้น
             ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนใจและให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ประชุมผู้ปกครอง Yr.9

 
 
 .