กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

             เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมความรักที่มีต่อสถาบัน โรงเรียน เป็นคนดีมีศีลธรรม และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Togetherness of Eaglets 23” หมายถึง สายใยแห่งความผูกพันเพื่อความเป็นหนึ่งของลูกอินทรีย์รุ่นที่ 23 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

             เริ่มด้วยกิจกรรม“กลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 23”เพื่อละลายพฤติกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ และเน้นให้นักเรียนเห็นถึงคุณธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อด้วยกิจกรรมฐาน “Togetherness of Eaglets 23” แบ่งออกเป็น 7 ฐาน แต่ละฐาน กิจกรรมจะเน้นในเรื่องความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ตามมาด้วยกิจกรรม “Magical Classroom”,พิธีอำลาตึก St.John Bosco โดยมีครูระดับชั้น Y.7 – Y.9 ยืนส่งนักเรียน จากนั้นเดินทางไปยังอาคาร St.JohnBaptist เพื่อร่วมพิธีต้อนรับสู่บ้านใหม่ ทำกิจกรรมล้างเท้า โดยมีครูระดับชั้น Y.10 –Y.12 รอต้อนรับนักเรียนอยู่

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

             กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการฝึกวินัยและเดิน Marching จากนั้นเป็นกิจกรรม CSR “วาดถุงผ้า เพื่อนำไปมอบให้โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล และส่งต่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลรัฐบาลต่าง ๆ” ลำดับสุดท้าย นักเรียนได้ขึ้นห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อร่วมการประชุมผู้ปกครอง พร้อมกับผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนกลับบ้าน


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 .