กิจกรรมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา

             เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 แผนกมัธยมได้จัดการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการภาคภาษาไทยและอังกฤษ อัตลักษณ์ของโรงเรียน และรับชม Presentation สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้รับชมการร้องเพลงและการแสดงประกอบในบทเพลง "I am a Fine Musician" ซึ่งเป็นบทเพลงในการเรียน Insight Music ของลูกเสือ - เนตรนารีชั้น Y.6E เนื่องจากเป็นห้องที่ชนะเลิศกิจกรรมการนำเสนอเพลง Insight Music ยอดเยี่ยม ส่วนห้องอื่นๆ ได้แสดงการกล่าว Motto ซึ่งเป็นคำขวัญประจำห้องตนเอง

             ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสนใจและให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 
 
 .