What’s your M.I.?



              โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เพื่อให้ค้นให้พบและหาให้เจอในศักยภาพด้านที่โดดเด่นของนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางด้านอื่นๆ ไปด้วยนั้น จึงจัดให้มีคาบกิจกรรม M.I. ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและความถนัดที่นักเรียนสนใจ โดยจะเริ่มให้นักเรียนเลือกกลุ่มกิจกรรม M.I. ในระดับชั้น Year 4 จึงมีการจัดกิจกรรม What’s your M.I. ? ขึ้นมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับ M.I. ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้สังเกตร่วมกับนักเรียนในการสำรวจความสนใจและความถนัดของตนเอง ก่อนการตัดสินใจเลือกกลุ่มกิจกรรม

              กิจกรรม What’s your M.I. ? จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในช่วงแรก ทางโรงเรียนได้แนะนำกิจกรรม M.I. ในภาพรวม และนำเสนอ M.I. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ผ่านวีดีทัศน์การแสดงดนตรีและการขับร้องของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้น ผู้ปกครองได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามฐานแนะนำพหุปัญญาด้านต่างๆกับนักเรียนชั้น Year 4 ดังนี้

     1.ฐาน Sport         (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว/Bodily-Kinesthetic Intelligence)
        นักเรียนได้ฝึกเล่นกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความความแข็งแรงทางด้านร่างกาย เสริมทักษะการเคลื่อนไหวให้แคล่วคล่องว่องไว

     2.ฐาน Cooking          (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา/Naturalistic Logistic Intelligence)
        ฝึกการรังสรรค์เมนูอาหารร่วมกันด้วยการหั่น การม้วน และการจัดวางวัตถุดิบต่างๆ จากธรรมชาติ เพื่อให้ออกมาเป็นสลัดโรลที่มีหน้าตาและสีสันน่ารับประทาน

     3.ฐาน Computer          (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ /Logical-Mathematical Intelligence)
        เรียนรู้หลักการเขียน Code ขั้นพื้นฐาน จากกิจกรรมการแปลง Pseudo Code เป็น Flow Chart ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     4.ฐาน Lab Gringg          (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา/Naturalistic Logistic Intelligence)
        ฝึกทักษะการวัด การจำแนก และการสังเกตสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว

     5.ฐาน Art          (ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์/ Visual-Spatial Intelligence)
        สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจินตนาการ จากภาพพิมพ์ลายนิ้วมือ และเรียนรู้องค์ประกอบภาพในมิติต่างๆ

     6.ฐาน Thinking Challenge          (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ /Logical-Mathematical Intelligence)
        ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ผ่านการเล่นเกม BOARD SUDOKU และ PARAGRAM ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

     7.ฐาน Thai Dance          (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว/Bodily-Kinesthetic Intelligence)
        ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายตามจังหวะ ผ่านการละเล่นพื้นบ้านทางภาคอีสานของไทย “ลาวกระทบไม้”

     8.ฐาน Role Play          (ปัญญาด้านภาษา/Linguistic Intelligence)
        ประลองไหวพริบด้วยการแบ่งทีมเล่นเกมใบ้-ทายคำศัพท์น่ารู้ภาษาอังกฤษจากชื่อภาพยนตร์ โดยการแสดงท่าทางต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

              จากการเข้าฐานกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง ได้สัมผัส เคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อเลือกกิจกรรม Multiple Intelligences(M.I) ที่เหมาะสมกับตนเอง และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

 


 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม


 

What’s your M.I.?

 
 
 


.