กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

            ในช่วงระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ  “โลก อวกาศ และดาราศาสตร์”  

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดการแข่งขันทักษะที่หลากหลาย ที่ออกแบบโดยคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องกับหลักทฤษฎีพหุปัญญา  (Multiple Intelligences) นอกจากนี้น้องๆ Year1-9 ยังได้ชมนิทรรศการและร่วมสนุกไปกับฐานกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จากพี่ ๆ Year10-12, ชมการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง “Queen of Stars” จากชมรม Drama Club และนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ โดยนักเรียนชมรม Photo ซึ่งได้จัดถ่ายภาพหารายได้ ร่วมบริจาคสมทบ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุซินลากู" และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ดังต่อไปนี้  

            แผนกอนุบาล จัดฐานกิจกรรมและตกแต่งบรรยากาศภายใต้ หัวข้อ “โลก อวกาศ และดาราศาสตร์” ทั้งหมด 4 ฐาน เพื่อให้นักเรียนชั้น KG.2 – KG.3 เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ได้แก่ The Planets ทำความรู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล, Day & Night Game รู้จักกลางวัน-กลางคืนผ่านเกมแสนสนุก, ระบายสีดาวเคราะห์ประดับหมวกอวกาศ, และถ่ายภาพร่วมกันที่ฐาน Studio ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจต่อกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันออกแบบชุดแฟนซีในรูปแบบการประกวด “Family planet costume” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ปกครอง ฝึกความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนโหวต ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   
   
   
   
       ระดับชั้นอนุบาล 3     
       
       
       
   
   
  รางวัล
  ชื่อ - นามสกุล
  Year
   
      ด.ญ.ชยาภรณ์ สิทธัครเดช KG.3A
      ด.ญ.ธันยาธรณ์ อันประเสริฐพร KG.3A
  Five Finale   ด.ช. ภณ อธินามงคลสิรี KG.3B
      ด.ญ. ศรัณย์พัทธ์ บุญญานุภาพพันธ์ KG.3D
      ด.ญ. เฌอมาวีร์ ดอกพิกุล KG.3F
       
  Popular Vote   ด.ญ. กาญจน์ณัฏฐา เมธีกุลเจริญ KG.3B
       

   

   
   
   
   
       ระดับชั้นอนุบาล 2     
       
       
       
   
   
  รางวัล
  ชื่อ - นามสกุล
  Year
   
      ด.ญ. วีอันนา ศศานนท์ KG.2B
  Five Finale   ด.ช. ปัณณพัฒน์ ชัยถาวรทรัพย์ KG.2B
      ด.ญ. นภัตสร สุนทรพลิน KG.2C
      ด.ช. ภูมิธารา ศศิลาณุวัฒน์ หมัคนาเหย KG.2D
      ด.ช. พิชชากร ฉัตรเจริญสิริ KG.2E
       
  Popular Vote   ด.ญ. พิชามญชุ์ เลิศโพธิ์ดำรงชัย KG.2E
       

   


         แผนกประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก คือ
              1. การเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ เช่น ฐานระบบสุริยะ, ชั้นบรรยากาศ, เทคโนโลยีอวกาศ, ฯลฯ
              2.เกมต่างๆที่ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมเล่น ซึ่งได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน เช่น เกม Rocket to the Moon, Journey to the Sun (Crosswords), Welcome to our Galaxy (เกมส์บันไดงู), Galactic Hoop (หาความรู้จากสื่อที่เตรียมให้มาตอบคำถามวิทยาศาสตร์เพื่อชิงของรางวัล)
              3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสร์, ดนตรี และชมรม Drama Club ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

   

   
   
       การประกวด Board Game     
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    นายพิชญภัทร วารีวนิช Yr.11A  
    นายวรทย์ ตติยตฤษณา Yr.11E  
    นายธนานนท์ เติมธีรพรพิมล Yr.11E  
  เหรียญทอง
       
   
   
       
       
       
       
       
    นายกันธวัฒน์ อัครวัชรเกียรติ Yr.12C  
    นายพีรวัส ตรงพรนำชัย Yr.12C  
    นายอารยะ เลิศเวชกุล Yr.12C  
  เหรียญทอง
       
   
   
       
       
       
       
    นางสาวสุวรี ทิพยะมาศโกมล Yr.11A  
    นางสาวธนาวดี อมรธัญ Yr.11A  
    นางสาวพริมา วิลานันท์ Yr.11A  
  เหรียญทอง
       

   


   
   
   
           การประกวด Astronomy Presentation         
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
    ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย Yr.8D  
    ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Yr.8D  
    ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Yr.8D  
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
   
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    ด.ญ.มีนา กรสุธาทิพย์กุล Yr.6D  
    ด.ญ.ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ Yr.6D  
    ด.ญ.วฤนฑ์ จิวากานนท์ Yr.6D  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวด Astronomy Presentation         
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    นายเจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Yr. 10A  
    นายณัฐพัฒน์ เฉลิมลาภสมบัติ Yr.10A  
    นายณัฐธัญ จิรไชยภาส Yr.10A  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวดสื่อวิดีทัศน์         
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    นายจิรเมธ จู Yr. 12B  
    นางสาวมนัสนันท์ ศรีวิชชุพงษ์ Yr. 12B  
    นางสาวสุชานุช พจน์ปฏิญญา Yr.12B  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวด Astronomy Singing Contest         
   
   
  ระดับประถมศึกษา
       
       
       
   
  ด.ญ.ชลิตา สตาร์ แดงวิไลเลิศ
  Yr.5C
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวด Astronomy Folk Song Contest         
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
       
       
       
       
    นางสาวกรกนก ลิมปยารยะ Yr.10D  
    นางสาวอรรถพร อัสสะบำรุงรัตน์ Yr.10C  
    นายอัครวิชญ์ สุขสันต์สิริวงศ์ Yr.10D  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Space Adventure"         
   
   
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
       
       
       
  ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร
  Yr.3E
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Solar System Design Character"         
   
   
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
  ด.ช.ตรัยคุณ ถาวระ
  Yr.5B
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Another Universe"         
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
  ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์
  Yr.8D
  ชนะเลิศ
       
   

   

  c
   
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
  นางสาวกิริณี วรรณวาทกุล
  Yr.10A
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
               การประกวดเขียนเรียงความเชิงจินตนาการ ภายใต้ Theme โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ             
   
   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
  ด.ญ.ชิดชนก บุญประคองวงศ์
  Yr.9D
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
  ด.ญ.ณิชา จันทนาอรพินท์
  Yr.4E
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           ผลการแข่งขัน ตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์         
   
   
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    ด.ช.เตวิช สุขทรัพย์โภคิน Yr.6A  
    ด.ญ.ณปภา หนูอินทร์ Yr.6A  
    ด.ญ.ธันยพร พิทักษ์ธนากร Yr.6A  
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
    ด.ช.บุญญวัฒน์ วัชรสุกิจ Yr.8D  
    ด.ช.ปฏิหารย์ แซ่อั้ง Yr.8D  
    ด.ช.บุญเขต ก่อศิริโชค Yr.8D  
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    นายเศรษฐพงศ์ จันทศร Yr.10E  
    นายปณต มะโนดี Yr.10E  
    นางสาวกรชวัล ธนสารผดุงกิจ Yr.10E  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ         
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
  ด.ญ.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
  Yr.8D
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
  นางสาวธสร จิวะเจริญ
  Yr.11A
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
                ผลการแข่งขันเครื่องยิงโรมัน (Visual-Spatial Intelligence)              
   
       
       
       
    ด.ช.ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ Yr.9E  
    ด.ช.กวินภพ อำนวยวิทยากุล Yr.9E  
    ด.ช.กีรติกร เจนฐิติกุล Yr.9E  
    ด.ช.ปัญญากร โลหะวิบูลย์ทรัพย์ Yr.9E  
    ด.ช.ปภังกร ธรรมทินนา Yr.9E  
  ชนะเลิศ
       
   

   

   
   
   
           ผลการแข่งขัน mBot Football In Space                 
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       
       
       
       
    ด.ช.ธนดล นคินทร์พงษ์ Yr.8C  
    ด.ช.ทัตสึฮิโระ โชติบุณยศักดิ์ โนดะ Yr.8C  
    ด.ช.อิทธิพัทธ์ ภูดวงจิต Yr.8C  
  ชนะเลิศ
       
   
   
   
   
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
       
       
       
    นายพัสกร สิริพงศกร Yr.12D  
    นางสาวญาณิศา คูร์พิพัฒน์ Yr.12A  
    นางสาวอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.12A  
  ชนะเลิศ
       
    
 
 
 
 
 
   ประมวลภาพกิจกรรม  
 
 
แผนกอนุบาล
 

โลก อวกาศ และดาราศาสตร์

 
 

 
 
 
แผนกประถมและมัธยม
 

Space & Astronomy Science Fair

 
 

 

 

การแข่งขันเครื่องยิงโรมัน

mBot Football In Space

Astronomy Folk Song Contest

 
 


 

.