Day Camp Yr.11              โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Day Camp ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม และช่วยเหลือชุมชน รุ่นที่ 23 นักเรียนชั้น Y.11  ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนได้เรียนรู้ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานชานชาลา, ฐานพิพิธภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลชุมชน, ฐานเตาตาล, สวนมะพร้าว, โรงกลั่นน้ำส้มสายชู, โรงเคี่ยวน้ำตาล, โรงชันโรง, โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ทำให้นักเรียนชั้นY.11 ได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านความคิด และการทำงานเป็นทีมในหมู่คณะ รวมถึงตระหนักถึงความมีจิตอาสา ได้เรียนรู้วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้าน 

 


 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


 
 

Day Camp Yr.11

 
 
 


.