Yr.8 Day Camp              เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 64 แผนกมัธยม ได้จัดให้มีการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้น ม.2 เ โดยมีวัตุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะจากสถานการณ์จริง ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร เช่น ฐานMinefield, ฐานพรมวิเศษ, ฐานสะพานข้ามฝั่ง, ฐาน A Frame, ฐานท่อน้ำเลี้ยง, ฐานกรอกน้ำลงท่อ, ฐานเรือรบ และฐานใยแมงมุม ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์, การวางแผน ,การสื่อสาร ,ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,การเสียสละ ,ความเป็นผู้นำและผู้ตาม, ความอดทน ซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนสะสมเป็นหมู่ลูกเสือและเนตรนารี โดยครูประจำฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในการวัดผลการประเมินตามหลักสูตร

 


 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม


 

Yr.8 Day Camp

 
 
 


.