กิจกรรมงานวันพ่อ              โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2563 โดยนักเรียนระดับมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม นักเรียนระดับประถมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ส่วนนักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม

              กิจกรรมเริ่มโดยผู้อำนวยการพิสุทธิ์ ยงค์กมล ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยแด่แม่พระและนักบุญยอแซฟ และวางพวงมาลัยแด่ท่านรองประธานอำนวยการมารีอา เพ็ญศรี ยงค์กมล หลังจากนั้นประธานอ่านบทสดุดีแด่นักบุญยอแซฟและนำสวดบทข้าแด่พระบิดา ตามด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนคาทอลิกขึ้นวางดอกกุหลาบแด่แม่พระและนักบุญยอแซฟ

              ลำดับต่อมาผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูไทย ตัวแทนครูต่างชาติ ตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นผู้อำนวยการอ่านบทเทิดพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

              กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเริ่มขึ้นด้วยการแสดง Years full of Memories การขับร้องเพลงพระราชาในนิทาน การพูด Speech การขับร้องเพลง Still on my mind ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ การขับร้องเพลง “กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล” และการแสดง Story telling competition หัวข้อ ‘Ethical story series inspired by King Rama 9’

              หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมวันพ่อจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

  

  
  

     1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : การประกวดในหัวข้อ “Story book reading competition”
  ชนะเลิศ ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร Yr.1B
  ชนะเลิศ ด.ญ.จื่อโร่ว เฉิน Yr.2G
  ชนะเลิศ ด.ช.จีรภัทร วราภรณ์ Yr.3B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 : การประกวดในหัวข้อ “Story telling competition”
  ชนะเลิศ ด.ญ.รินรดา อินทรการุณเวช Yr.4D
  ชนะเลิศ ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐ์อาภรณ์ Yr.5A
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การประกวด R.C.W. ในหัวข้อ “My Favorite Royal song”
  ชนะเลิศ ด.ญ.สิริกันย์ มานัสสถิตย์ Yr.6A
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา :
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Yr.8C

     2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
  
การประกวดคัดลายมือในหัวข้อ “พระบรมราโชวาท” ระดับชั้น Y.1-Y.3
  ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทธิชา อิงคเวชชากุล Yr.1F
  ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐณิชา ตันรัตนพัฒนกุล Yr.2F
  ชนะเลิศ ด.ญ.กวิสรา อุ่นมาลย์ Yr.3D
  
การประกวด R.C.W. “โครงการที่พ่อทำไว้ คนไทยไม่เคยลืม ระดับชั้น Y.4-Y.6
  ชนะเลิศ ด.ญ.กชพรรณ ศรีวรขาน Yr.4E
  ชนะเลิศ ด.ช.ภากร รัตนปรีชาวงศ์ Yr.5C
  ชนะเลิศ ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร Yr.6C
  
การประกวดเรียงความหัวข้อ “โครงการที่พ่อทำไว้คนไทยไม่เคยลืม” ระดับชั้น Y.7-Y.9
  ชนะเลิศ ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่ Yr.7D
  ชนะเลิศ ด.ญ.ธนกชพร เขียวสอาด Yr.8C
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชิดชนก บุญประคองวงศ์ Yr.9D

     3.การแข่งขันตอบปัญหาความรู้โครงการในพระราชดำริ     
  
ระดับชั้นY.4-Y.6 Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ ด.ช.ฆฤณกร ขันธะชวนะ Yr.4E
  ชนะเลิศ ด.ญ.ณัชวรัญญ์ ธีร์ธนวัจน์ Yr.5E
  ชนะเลิศ ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล Yr.6B
  
ระดับชั้น Y.7-9 Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Yr.8C
  
ระดับชั้น Y.10-12 Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ นายพิชญภัทร วารีวนิช Yr.11B

     4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
  
การประกวดระบายสีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระดับชั้น Y.1-Y.3
  ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทธิชา อิงคเวชชากุล Yr.1F
  ชนะเลิศ ด.ญ.กิตติยา ไล้สุวรรณ Yr.2D
  ชนะเลิศ ด.ญ.ซิยาน่า Yr.3F
  
การประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ระดับชั้น Y.4-6
  ชนะเลิศ ด.ช.ตรัยคุณ ถาวระ Yr.5B
  
การวาดภาพเหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 ระดับชั้น Y.7-9
  ชนะเลิศ ด.ช.รัฐศรัณย์ เจนฐิติกุล Yr.8B
  
การวาดภาพเหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 Y.10-12
  ชนะเลิศ น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.10A

     5.Skit show contest หัวข้อ “No hate speech” ระดับชั้น Y.4-6     
  
ชนะเลิศ กลุ่ม Y.4D Super team ได้แก่
  ชนะเลิศ 1.ด.ช.ราชธิป เอี้ยวบุญญานุรักษ์
2.ด.ช.เอกาซซ์ กิตติรมณี
3.ด.ช.สิรวิชญ์ อุดมโภชน์
4.ด.ญ.รินรดา อินทรการุณเวช
5.ด.ญ.เฟอร์กิ นรานรนันท์
 
  
ชนะเลิศ กลุ่ม Y.5B Lively ได้แก่
  ชนะเลิศ 1.ด.ช.ธนัญพจน์ ตรังวิวัฒน์
2.ด.ญ.พิรญาณ์ วราภรณ์
3.ด.ญ.ธารณา แครงเกิล
4.ด.ญ.แอนนา คริสนา ลีห์ ทูบอล
 
  
ชนะเลิศ กลุ่ม Y.6F New World ได้แก่
  ชนะเลิศ 1.ด.ช.แดเนียล เจมส์ มิลล์
2.ด.ช.วัชรพงศ์ วณิชย์ธนโอฬาร
3.ด.ช.ธนดล สกลสนธิเศรษฐ์
4.ด.ช.กวิน เนหะมีย์
 

โอวาทจากท่าน ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล              “การเรียนเปรียบเสมือนการเล่นเกมส์ ในการเล่นเกมส์ต้องผ่านด่านต่าง ๆ มีทั้งด่านที่ง่ายและด่านที่ยาก นักเรียนส่วนใหญ่ชอบด่านที่ง่าย ไม่ชอบด่านที่ยาก แต่นักเรียนต้องผ่านด่านทุกด่านเพื่อไปยังด่านสุดท้ายและเล่นให้จบเกมส์ เปรียบกับวิชาที่เรียน มีทั้งวิชาที่ง่ายและวิชาที่ยาก วิชาที่ง่ายนักเรียนจะเรียนได้ดีต่างจากวิชาที่ยากนักเรียนจะไม่ชอบและไม่อยากเรียน แต่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนทุกวิชาเพื่อให้สำเร็จการศึกษา ทุกวิชามีความสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต เช่นวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนอาจจะไม่ชอบเรียนแต่เมื่อนักเรียนโตขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัว นักเรียนต้องใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณการเลือกซื้อของหรือการสร้างบ้าน จึงอยากให้นักเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนในทุกวิชาเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานรอบตัวดีแล้ว อีกสิ่งสำคัญหนึ่งคือการมีระเบียบวินัยให้ตนเองสามารถอดทนปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบได้ จะทำให้นักเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถก้าวผ่านปัญหาในอนาคตได้ จึงขอให้นักเรียนฝึกตนให้มีระเบียบวินัยให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในเอกตราคาแรกเตอร์เป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนรุ่นหลังต่อไป

 


 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม


 

กิจกรรมวันพ่อ

 
 
 


.