กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

            แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26- 29 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการแก้ปัญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

             พิธีต้อนรับลอดซุ้มเสือ การเปิดประชุมกอง และกิจกรรมภาคกลางคืน ฝึกทักษะสัมผัสพื้นฐานการใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืน เช่น ฝึกความกล้า ฝึกทักษะการฟัง สังเกต สัมผัส ชิม ดมกลิ่น


วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

             กิจกรรมเดินทางไกลและ Team Building โดยนักเรียนต้องเข้าฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน เช่น Swinging Balloon, Ball and water, Command Game ฯลฯ จากนั้นเรียนรู้เรื่องการประมง ฝึกประกอบอาหารเย็น และกิจกรรมดูดาว


วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

             กิจกรรมผจญภัย ทั้ง 7 ฐาน เช่น แพข้ามฝั่ง สะพานเชือกสามเส้น หน้าผายาง สะพานแขวน สะพานเปล ปีนหน้าผา และกำแพงเชือก จากนั้นรับฟังปราชญ์ชาวบ้านเรื่องต้นไม้ กิจกรรมรอบกองไฟและสันทนาการ


วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

             เปิดประชุมกองร้อย พิธีอำลาค่าย และเดินทางกลับโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยได้ทำการปิดกองและมอบรางวัลให้กับเหล่าลูกเสือและเนตรนารีในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562รางวัลกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศ Night Activities ได้แก่ ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 8
ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 4
รางวัลชนะเลิศ Adventure Challenge Base ได้แก่ ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 5
ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 4
รางวัลชนะเลิศ Team Building Activities ได้แก่ ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 8
ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 4
รางวัลชนะเลิศ Visit and Reporting ได้แก่ ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 7
ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 4
รางวัลชนะเลิศ Kitchen Activities ได้แก่ ฝ่ายชาย ลูกเสือหมู่ที่ 3
ฝ่ายหญิง เนตรนารีหมู่ที่ 2
รางวัลชนะเลิศ The best of Speech ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารี ห้อง Yr.8B
รางวัลชนะเลิศ The best of Motto ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารี ห้อง Yr.8A
รางวัลชนะเลิศ The best of Togetherness ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารี ห้อง Yr.8C
รางวัลชนะเลิศ The best of Entertainment ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารี ห้อง Yr.8D
รางวัลชนะเลิศ The Winner of Camp Fire ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารี ห้อง Yr.8C

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 .