กิจกรรม Educational Exhibition 2018

           ในวันที่ 12 กันยายน 2561 แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม Educational Exhibition 2018 ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.9 –Y.12 ณ โถงล่างอาคาร St.John Baptist และ Crescent court 2 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ และสถาบันอาชีพ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความพอใจของตน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ฯลฯ กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนยังได้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอบ TCAS ของศิษย์เก่ารุ่น 19 และการเสวนาหลักสูตร, การเตรียมตัว, การจัดทำ Portfolio และการสัมภาษณ์ของคณะวิชาต่างๆ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Educational Exhibition

 
 
.