โครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

             โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม อย.น้อย ได้มีความรู้เรื่องตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคสู่เพื่อนนักเรียนและบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียน โดยขั้นตอนการดำเนินการ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับสมัครตัวแทนนักเรียน อย.น้อย จากกิจกรรม M.I. กลุ่ม Science ระดับชั้น Y.6 – Y.12 มาตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จากนั้นบันทึกผลและวิเคราะห์สารปนเปื้อน แล้วส่งผลวิเคราะห์ให้ฝ่ายโภชนาการของโรงเรียนเพื่อคัดกรองคุณภาพอาหาร พร้อมกับส่งผลไปยังสำนักงานเขตยานนาวา ทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนตลอดปีการศึกษา 2562 นี้


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


โครงการตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ

 
 
 .