การประชุมผู้ปกครองแผนกมัธยม

             เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการดูแลนักเรียนและการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Checker และรับผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1" ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4

             กิจกรรมในรอบเช้าเป็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนรอบบ่ายเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ปกครองได้รับฟังรายละเอียดคุณสมบัติการใช้งาน และการลงทะเบียนระบบ Checker ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสแกนบัตรนักเรียนด้วย QR Code เพื่อบันทึกข้อมูลและนำมาใช้ในระบบงานต่างๆ เช่น รายงานการมาโรงเรียน, การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์, ระบบงานกิจการนักเรียน ซึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE หลังจากนั้น ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ในปีต่อๆไป


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Checker

 
 
 .