กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

             เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมเชิดชูและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ โดยภายในงาน มีการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, การแสดงดนตรีจากวงคอรัสและ Ektra Primary Band, การแสดง Drama และทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากตัวแทนคุณแม่ของ น.ส. ธนัญญาภาส์ ธนาภินันท์ชัย Y.12A และคุณแม่ของด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ Y.3E มากล่าวให้ข้อคิดสอนใจแก่นักเรียน

โอวาท ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบ “ผู้ปิดทองหลังพระ” พระองค์ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน พระองค์ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานไทย ขณะเดียวกันทรงจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารโดยจัดตั้ง “โครงการป่ารักน้ำ” เป็นต้น

             วันนี้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ใครที่ยังมี “แม่” อยู่ ก็ขอให้รีบแสดงความรักต่อแม่ อย่าลืมบอกว่ารักและคิดถึง เล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟัง แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่แม่อยากได้ยินทุกเรื่องราวเกี่ยวกับลูก เพียงแค่นี้ก็ทำให้แม่ชื่นใจและมีความสุข ส่วนใครที่ไม่มี “แม่” แล้ว ก็ขอให้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ เพราะว่าแม่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไป คุณแม่ของมาสเซอร์ อายุ 83 ปี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนัก มาสเซอร์จึงดูแลและพยายามทำทุกอย่างที่แม่ต้องการ แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเสมอ เช่น บอกแม่ว่า “ไม่สามารถทานอาหารประเภทนี้ได้นะ เพราะไขมันเยอะ” มาสเซอร์ต้องเชื่อมความสัมพันธ์และติดต่อแม่ตลอด เพราะพวกเรายังเป็นเด็กในสายตาของแม่เสมอ

             สุดท้ายนี้มาสเซอร์รู้สึกภูมิใจกับวงดนตรีและนักร้องของเอกตรา พวกเรามีศักยภาพมาก ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครูไทยและครูต่างชาติ ก็คงไม่มีวันนี้ และขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาร่วมงาน ทำให้งานวันนี้เสร็จอย่างสมบูรณ์ ต้องขอขอบคุณมากๆครับ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

การประกวดระบายสี ระดับชั้น KG.1
ชนะเลิศ ด.ญ.กัญญ์ณัชชา ศรีโปฎก KG.1F
  
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น KG.2
ชนะเลิศ ด.ญ.เฌอมาวีร์ ดอกพิกุล KG.2F
  
การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น KG.3
ชนะเลิศ ด.ช.พรรษิษฐ์ พรพิชิตโชค KG.3C
  
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Super Mum”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ.ธีราภรณ์ ภิญโญณัฐกานต์ Yr.1B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Yr.2E
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ Yr.3D
  
การประกวดระบายสีภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ.วณิชย์ชญา ศิริวัฒนานุพงศ์ Yr.1C
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี Yr.2C
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ช.รุ่งวิกรัย ตั้งศิริเจริญ Yr.3E
  
ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "My mum and me in wonderland "
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐธยาน์ ภาคย์เจริญกิจ Yr.6B
  
การประกวดออกแบบการ์ด จากโปรแกรม Microsoft Word ในหัวข้อ “ร้อยรัก....มาฝากแม่”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ญ.ภริณณ์ธร ภูริวิกรัยพงศ์ Yr.4E
  
การประกวด Writing and Speech ในหัวข้อ “My Lovely Mum”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ช.ณฐกร สิรินาคบำรุง Yr.1G
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ช.จีรภัทร วราภรณ์ Yr.2B
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ญ.รินรดา อินทรการุณเวช Yr.3B
  
การประกวดเขียน RCW และ English Speech Competition ในหัวข้อ “Mother, the savior of my life”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ช.กล้าก้าวไกล บุญมี Yr.4F
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ช.ยินดี เมธาจิตตานนท์ Yr.5A
  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ช.กฤตภาส นฤพนธ์จิรกุล Yr.6E
  
การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “พระคุณแม่” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ช.นิปุณ สุวรรณไชยรัตน์ Yr.1E
  
การแข่งขันออกแบบการ์ดวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ญ.อภิสรา อภิฐานฐิติ Yr.2A
  
การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ ข้อความซึ้งๆถึงแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ญ.จิรัชญา อัศวเลิศโชติกุล Yr.3A
  
การประกวดเขียนบรรยายภาพตามจินตนาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศ ด.ญ.ณัชวรัญญ์ ธีร์ธนวัจน์ Yr.4E
  
การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ผู้หญิงคนหนึ่ง...ซึ่งฉันเรียกว่าแม่” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศ ด.ญ.สิริกันย์ มานัสสถิตย์ Yr.5A
  
การประกวดการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ในหัวข้อ “พระคุณแม่” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศ ด.ช.ภทรกร อุรุพงศา Yr.6B
  
การแข่งขันกิจกรรมตอบคำถามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ด.ช.พสิษฐ์ ชูทอง Yr.6D และคุณแม่ภัทราวดี ชูทอง
  ด.ญ.ศุภิสรา ผิวละออ Yr.5E และคุณแม่ปรีดา ผิวละออ
ด.ญ.พิรญาณ์ วราภรณ์ Yr.4B และคุณแม่ชนกานต์ วราภรณ์
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.ชยพล สิตะโยธิน Yr.9A และ ด.ช.เศรษฐพงศ์ จันทศร Yr.9A
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.พรมงคล รัตนศรัณย์ Yr. 11A และ น.ส.ชาฎา รพีธนธร Yr. 11B
  
การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เทิดพระคุณแม่”
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.นัชชา มะลิซ้อน Yr.9A
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.เมธาพร กันศิริ Yr.10D
  
การประกวดออกแบบโปสการ์ด ในหัวข้อ “ร้อยรัก มาฝากแม่”
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.วิวิธชัย เหรียญไพโรจน์ Yr.8C
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.11A
  
การแข่งขันออกแบบการ์ดตัวอักษร Calligraphy ในหัวข้อ "To Mum…..With Love"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.9D
  
การแข่งขันออกแบบการ์ดตัวอักษร Calligraphy ในหัวข้อ "To Love You More"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.นัทธ์ชนัน ตั้งจิตเมธี Yr.12A
  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Why do you love your mum so much?"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย Yr.7D
  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "How do you know that your mother loves you?"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ช.ปัณณ์ จันทรารังษี Yr.8C
  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "What makes a good mother to you?"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ญ.พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Yr.9A
  
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "If you could create something for your mother, what would it be? Why?"
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ น.ส.มิณณา ลิม Yr.11C
  
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ ร้อยรักอักษรา เทิดค่าพระคุณแม่”
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศ ด.ญ.รุ่งทรัพย์ รุ่งโรจน์นวกุล Yr.7B
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศ ด.ญ.ลภัสรดา ภัทรกุลวิศุทธิ์ Yr.8D
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศ ด.ญ.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.9D
  
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “พระคุณแม่”
  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ นายเขมทัต ถาวรยิ่งรัตน์ Yr.10D


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


แผนกอนุบาล


แผนกประถม


แผนกมัธยม

   .