Open Morning 2562

             แผนกประถมได้จัดกิจกรรม Open Morning 2562 ขึ้นในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนภายในเข้าร่วมชมการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

             ในรอบวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 เป็นของผู้ปกครองภายใน ได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นทั้งครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนรอบวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ของผู้ปกครองภายนอก ได้รับชม Presentation การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน, รับฟังบรรยายการเรียนภาษาอังกฤษและการช่วยเหลือภาษาอังกฤษในเอกตรา และการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักทฤษฏีพหุปัญญา (MI.) เป็นต้น


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


ผู้ปกครองภายใน


ผู้ปกครองภายนอก

   .