Open Morning 2019

             แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Open Morning 2019 ขึ้นในวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยภายในงานเริ่มจากรับชมการเข้าแถวเคารพธงชาติ จากนั้นชมบรรยากาศการเรียนการสอนของครูต่างชาติ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


Open Morning 2019

 
 
 .