ประชุมผู้ปกครองแผนกมัธยม

             เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น Y.7- Y.11 และนักเรียนเก่าชั้น Y.7 และ Y.10 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา การจัดหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาวิชา ตลอดจนนโยบายและกฏระเบียบต่างๆของโรงเรียน โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รอบเช้า ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น Y.7-Y.9 และนักเรียนเก่าชั้น Y.7

             ผู้ปกครองรับชม Presentation ประมวลภาพ Summer รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ เรื่องความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการพัฒนาวินัยและดูแลอภิบาลนักเรียนจากผู้บริหาร, การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและการวัดผลในรายวิชาครูต่างชาติ, การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล และการส่งเสริมความถนัดและความสามารถนักเรียนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา

รอบบ่าย ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ชั้น Y.10-Y.11 และนักเรียนเก่าชั้น Y.10

             ในรอบนี้ ผู้บริหารยังได้บรรยายเรื่องการเตรียมพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ สู่เส้นทางการศึกษาในอนาคต

             นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ Capwise บรรยายแนะแนวการสอบ BMAT (BioMedical Admissions Test) และการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ด้วยผลคะแนน BMAT ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย

             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ในปีต่อๆไป


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


รอบเช้า - มัธยมต้น


รอบบ่าย - มัธยมปลาย

   .