กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้น Yr.6

             เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 แผนกประถมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์ (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน) เพื่อฝึกความอดทน ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
             ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนของการเข้าค่าย ลูกเสือ- เนตรนารี เด็กๆได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมจนประสบความสำเร็จ และยังได้เล่นกีฬา ประกอบอาหาร แม้ว่าในบางกิจกรรมอาจเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่ลูกเสือ- เนตรนารี ก็ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เป็นประสบการณ์ที่ดีและมีค่าต่อตนเอง

รางวัลกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. รางวัลชนะเลิศ เดินทางไกลยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6C
2. รางวัลชนะเลิศ Team Building ยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6C
3. รางวัลชนะเลิศ การผจญภัย ได้แก่ ลูกเสือหมู่ที่ 3
4. รางวัลชนะเลิศ การแสดงโชว์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6F
5. รางวัลชนะเลิศ ความพยายามยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6D
6. รางวัลชนะเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6C
7. รางวัลชนะเลิศ ทักษะภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6A
8. รางวัลชนะเลิศ Motto ยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6B
9. รางวัลชนะเลิศ Insight music ยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกเสือ – เนตรนารีห้อง Y.6E
10. รางวัลชนะเลิศ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช.รหัท เดชาธรรมวงศ์ Y.6C
11. รางวัลชนะเลิศ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.กวินนาฏ พูนเพิ่มยศ Y.6E
12. รางวัลขวัญใจชาวค่าย ฝ่ายชาย ได้แก่ ด.ช.ธรรมชาติ จงนรังสิน Y.6C
13. รางวัลขวัญใจชาวค่าย ฝ่ายหญิง ได้แก่ ด.ญ.ภัทราพร ฉายาวาศ Y.6F


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

 
 
 



.