กิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม

             ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมเยาวชนผู้นำเอกตรา จิตอาสาเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวของนักเรียน โดยมีอาสาสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 26 คน ได้ทาสีและวาดภาพบริเวณทางเดินอุโมงค์ความรู้ เพื่อการฟื้นฟูทัศนียภาพระหว่างทางเดิน บริเวณผนังอุโมงค์ ที่เริ่มมีความชำรุดทรุดโทรม ให้กลับมามีสีสันและเต็มไปด้วยความรู้ทางด้านกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายอาญา แกนโลกและชั้นบรรยากาศ ภูมิศาสตร์และสิ่งมีชีวิต และเขตภูมิอากาศ


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
 
 


จิตอาสาเพื่อสังคม

 
 
 .