กิจกรรม Open Morning Year 4

             แผนกประถม ได้จัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ห้องเทเรซา อาคาร Dominic 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทั้ง ภายในและภายนอกได้รับทราบและรับชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ตามวิธีการสอนรูปแบบ CLIL (Content and Language Integrated Learning) จากนั้นชม Presentation ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเป็นลำดับสุดท้าย


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม
   
   


Open Morning Year 4
Year 4A & Year 4B


Open Morning Year 4
Year 4C & Year 4D


Open Morning Year 4
Year 4E & Year 4F

   .