บทความ Summer 2019

             “Summer Camp 2019” ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยแต่ละแผนกได้จัดรูปแบบของค่ายต่างๆที่น่าสนใจและแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมา

             ในปีนี้ แผนกอนุบาล จัดค่าย Breakthrough ใน Theme “Safety” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในด้านจราจร กีฬา และอาหาร ได้รับเกียรติจากคุณตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร มาเป็นวิทยากร ได้เรียนรู้เรื่องการประกอบอาหารและปลูกผักที่มีประโยชน์ และกฏกติกาการเล่นเครื่องเล่นอย่างไร ให้ปลอดภัย อีกทั้งยังมีค่าย English Camp ที่ได้เรียนกับครูต่างชาติ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานใน Theme “Street Smart” เช่น การล้างแผล การสัมผัสความร้อน-เย็น เป็นต้น และทัศนศึกษาที่ Kidzania และ Bounce Thailand @ The Street ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เช่น ค่าย Thai Dance ได้จัดการแสดงความสามารถนักเรียนในวันสุดท้าย เพื่อให้ผู้ปกครองได้เก็บภาพน่ารักของเหล่านักเรียนตัวน้อยๆ

 

 
Breakthrough

 

 
English Camp

 

 
Art for Kids

         
   

 
Thai Dance

   

 
 

             ส่วนแผนกประถม ก็จัดกิจกรรมค่าย Breakthrough ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ระดับประถมต้นจัดใน Theme “Live Smart” และประถมปลาย จัดภายใต้ Theme “Live Life” โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหาเข้าด้วยกัน เสริมด้วยกิจกรรม Plearn Camp (Play + Learn = Plearn) คือการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยครูไทยและต่างชาติ เช่น Sport Clubs, Creative Art, Story Telling ฯลฯ และทัศนศึกษาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และนักเรียนชั้น Y.4-Y.6 ไปทัศนศึกษาที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.อาคารจัตุรัสจามจุรี นอกจากนี้ ยังได้จัดค่ายภาษาอังกฤษที่เรียนกับครูต่างชาติ ในระดับประถมต้น ชื่อว่าค่าย “Wheels Ahead” มาใน Theme “Adventure” ส่วนประถมปลาย ชื่อค่าย “Full Steam” จัดใน Theme “Movies and TV shows” นักเรียนทั้งสองค่ายนี้ยังได้ไป Dream World, SEA LIFE Bangkok Ocean World, Cinema with friends (Dumbo or Wonder Park) และ Madame Tussauds @ Siam Discovery พร้อมกับจัดแสดงผลงานและความสามารถ ให้ผู้ปกครองได้รับชมในวันปิดค่าย เช่นเดียวกับค่าย Thai Classical Masked Play (โขน) ของนักเรียนชายชั้น Y.2 – Y.5 และค่าย Music ของนักเรียนประถม-มัธยม ที่ได้จัดแสดงร่วมกัน ทั้งในรูปแบบของการแสดงเดี่ยวและการแสดงรวมวง

 

Breakthrough
Theme “Live Smart”

 

Breakthrough
Theme “Live Life”

 

Plearn Camp
(Play + Learn = Plearn)

         

Wheels Ahead
Theme “Adventure”

 

Full Steam
Theme “Movies and TV shows”

 

 
Thai Classical Masked Play

         
   

Music Camp

   

 
 

             สำหรับนักเรียนมัธยมต้น ได้เพิ่มพูนความรู้กับค่าย Breakthrough ใน Theme “Communities” รวมถึงการส่งเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะการอ่าน และการนำเสนอ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมรูปแบบเดียวกันกับน้องๆประถม เช่น กิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน โดยธนาคารออมสิน, กิจกรรม Young Thinking Innovator camp - STEM Education จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และยังมีกิจกรรม Morning Activity เน้นการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI.) ให้นักเรียนค้นหาสิ่งที่ชอบและถนัด จากนั้นประดิษฐ์ผลงาน มานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในช่วงกิจกรรม Show and Share ให้เพื่อนๆและคณะกรรมการได้รับฟัง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งทัศนศึกษาที่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ และศึกษาธรรมชาติและปลูกป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้า

             การเรียนการสอนในระดับมัธยมปลาย จะเรียนปรับพื้นฐานตามแผนการเรียนที่นักเรียนได้เลือก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาจัดกิจกรรม STEAM 4 INNOVATOR WORKSHOP และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการทำ Portfolio นอกจากนี้ นักเรียนแต่ละค่าย ได้ไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน วังหลัง, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum), พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA), พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum), สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ N Healthโรงพยาบาลกรุงเทพ

 

Breakthrough
Theme “Communities”

 

STEAM 4 INNOVATOR
WORKSHOP

 

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
N Health

         

พิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน วังหลัง

 

 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน

 

 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

         

 
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

 

 
Portfolio

 

 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

         

 
นิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น”

 

 
FACULTY OF ENGINEERING

   


 
 .