The World of Amazing Colors ระดับชั้น NC. แผนกอนุบาล

         กิจกรรมการเรียนการสอน Theme “The world of Amazing Colors” เป็นกิจกรรมของระดับชั้น NC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-29 กรกฎาคม 2558 เป็นกิจกรรมร่วมของทั้งครูไทยและครูต่างชาติ โดยจะแบ่งกิจกรรมในการเรียนรู้เป็น Theme สีของแต่ละสัปดาห์ มีรายละเอียด ดังนี้

         สัปดาห์ที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 Theme สีแดง
         สัปดาห์ที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 Theme สีเหลือง
         สัปดาห์ที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 Theme สีฟ้า
         สัปดาห์ที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 Theme สีเขียว


         วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจำแนกสีต่างๆได้อย่างชัดเจน ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราเพิ่มขึ้น โดยจะแบ่งรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละ Theme ดังนี้ ประมาณต้นสัปดาห์ให้นักเรียนนำของเล่นที่เป็นสีตามTheme มาโรงเรียน เช่น รถยนต์ หนังสือ เป็นต้น ประมาณกลางสัปดาห์ ให้นักเรียนนำผลไม้มาโรงเรียน และในวันสุดท้ายให้นักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีตาม Theme นั้นๆ ซึ่งในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี และทำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และในช่วงเช้าวันศุกร์จะจัดกิจกรรม ณ โถงล่างอาคาร 1 โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการเต้นประกอบจังหวะเพลง และการเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสี การเดินแบบโชว์ การเล่านิทาน การเล่นเกมส์วิ่งเก็บลูกบอลตามสีที่ได้กำหนด ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมเล่นเกมส์วิ่งเก็บลูกบอล และร่วมเต้นประกอบจังหวะเพลงพร้อมกันกับนักเรียนและครู ซึ่งได้สร้างความสามัคคีกันในทีม ความสนุกสนาน ความรักและความอบอุ่นภายในงาน
         กิจกรรม The world of Amazing Colors เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ทางพหุปัญญา หรือ (M.I.) ในด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านดนตรีและการจับจังหวะ และด้านธรรมชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

.