Theme ตัวเรา (รู้จักมือของเรา) แผนกอนุบาล

การเรียนการสอน Theme ตัวเรา (รู้จักมือของเรา) ระดับชั้น NC.
         การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58 ในระดับชั้น NC. ได้เรียน Theme “ตัวเรา” สอนในเรื่อง”มือ” เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักอวัยวะในร่างกาย หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาในแบบที่ถูกต้อง
         การเรียนรู้ในห้องเรียนจะเริ่มสอนโดยการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เสียงเพลงเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กและการถามคำถาม ซึ่งการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมือ

ฐานที่1 ฐานคณิตศาสตร์ สอนในเรื่องการนับตัวเลขโดยใช้นิ้วมือ เรียนรู้ตัวเลขในจานกระดาษ โดยจะเขียนตัวเลขไว้ที่จานแล้วให้เด็กๆนำกระดุมมาใส่ตามจำนวนตัวเลขที่ปรากฏ

ฐานที่ 2 การตกแต่งศิลปะด้วยการตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจึงนำมาติดตรงรูปมือ เพื่อฝึกความคิดและความสร้างสรรค์ทางศิลปะ

ฐานที่ 3 ร้อยลูกปัดเพื่อฝึกให้เด็กๆรู้จักการใช้มือในการทำกิจกรรม ได้ฝึกและพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กๆส่วนนิ้ว

ฐานที่ 4 คือ การสอนเรื่องการล้างมือให้ถูกต้องตามสุขอนามัยในเด็กเล็ก ตามหลักการล้างมือ 7 ขั้นตอน ว่ามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร

         กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องนี้ได้มีการบูรณาการไปพร้อมกับกิจกรรมทางด้าน M.I.(Multiple Intelligences) ในคาบเรียนที่สอน เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งทางคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว เป็นต้น

.