Sudoku ฝึกความคิด พัฒนาสมอง         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Sudoku ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ทักษะการคิด การวางแผน การสังเกต และการวิเคราะห์ เกี่ยวกับวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องของตัวเลขและการวางแผนจัดลำดับ เป็นต้น
         กิจกรรมการเรียนรู้ Sudoku นี้ ได้จัดขึ้นในระดับชั้น KG.3 โดยในรอบแรกได้แข่งขันกันภายในห้อง คัดเลือกตัวแทนห้องละ 10 คน จากจำนวนนักเรียน 30 คน รอบที่สอง คัดเลือกตัวแทนแต่ละห้องจำนวน 3 คน จาก 10 คน และในรอบสุดท้าย ตัวแทนของแต่ละห้อง 3 คน มาแข่งขันชิงรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ในการแข่งขันนี้ จะเล่นแบบตารางสี่ช่อง ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ใช้ตัวเลข 1-4 มีการจับเวลาเพื่อทดสอบความไวในการเล่น ประมาณ 2 นาที ภายใน 4 ข้อ เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ คิด วางแผนได้เร็วและถูกต้องที่สุด
          นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการคิด ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งยังฝึกประสาททางสมอง สายตา ความไว ซึ่งสอดคล้องกับ M.I. ทางด้าน มิติสัมพันธ์และด้านตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็นต้น

.