โครงงาน ภัยธรรมชาติ‏ แผนกประถม

         โครงงาน ภัยธรรมชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิชา English ของนักเรียนชั้นY.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น สึนามิ ไฟป่า แผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด น้ำท่วม และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น นักเรียนได้ช่วยกันออกแบบโครงงานให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น การทำเป็นหนังสือการ์ตูน การออกแบบจำลองการเกิดภัยธรรมชาติ กระดานสนทนาถาม-ตอบ แนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การวาดภาพประกอบ การประดิษฐ์ภูเขาไฟ การให้ข้อมูลข่าวสารและวิธีการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งการทำโครงงานในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว นักเรียนยังได้ฝึกความสามัคคี โดยมีคุณครูต่างชาติเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

.