การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559


   .....
เพลง ใกล้รุ่ง    ..... เพลง ฝากรัก , ไพรพิศดาร

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนวงสุนทราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันวงสุนทราภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตที่ 3
วันพุธที่ 30 พ.ย 2559 ณ Auditorium โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา


โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา - รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนวรมงคล - ไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ - ไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขัน


รายชื่อนักเรียน
ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ตำแหน่ง        ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ตำแหน่ง
ด.ญ.สุพิชชา     แวววรวิทย์ Yr.7A Piano     ด.ญ.ภัทรจารีย์     วณิชย์วงศ์วาน Yr.7B Singer
ด.ช.ศิรา     สิทธิจารธรรม Yr.7C Singer     ด.ช.ศุภบุตร     โสตถิปรีดาวงศ์ Yr.7D Bari Sax
ด.ช.รณกฤต     นิธิทองสกุล Yr.7E Tenor Sax 2     ด.ช.พรูห์     อารยะจิติพงษ์ Yr.8A Percussion
ด.ญ.มิณณา     ลิม Yr.8B Violin     ด.ญ.รมิดา     ตันตราภิรมย์ Yr.8C Violin
ด.ช.กันตินันท์    ชิณวะยิป Yr.8D Percussion     ด.ช.ภวัต     เพ็งหิรัญ Yr.9A Tenor Sax 1
ด.ช.พงศกร     สถิรเมธากร Yr.9A Guitar     ด.ช.ธีรัตม์     เกียรติถาวรชัย Yr.9B Bass
นายสุพศิน     กรีเจริญ Yr.12C Trombone 1     ด.ญ.สิริวิมล     ชัยนราพร Yr.9C Violin
ด.ญ.ภัทริกา     เพิ่มพูนวิวัฒน์ Yr.9C Violin     ด.ญ.รินรดา     จงสมสุข Yr.9C Violin
ด.ญ.ศุภัชฌา     ชัยนภาเวทย์ Yr.9D Viola     ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ภัทรนิเวทิต Yr.9D Viola
ด.ช.อิทธิกร     วสุภิรักษ์ Yr.9D Trombone 2     น.ส.นลินฉัตร์     จิรากุลธัญสิริ Yr.10D Trumpet 2
น.ส.ญาศิกานต์     รัตนโอภาส Yr.11A Violin     น.ส.ธรณ์ธันย์     วัลลีภานุวัฒน์ Yr.11A Violin
นายปิยวัฒน์     หาญธรรมรักษ์ Yr.11D Drum set     นายจิราพัชร์     ประชากุล Yr.11D Alto Sax
นายวรัตถ์     ประทีปสว่างวงศ์ Yr.12C Trumpet 1     นายเสกข์ศิลป์     ศรีสุขสันต์ Yr.12F Violin