บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 7 รอบคัดเลือก ตัวแทนกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนวง Fortissimo ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

จากรายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 7 รอบคัดเลือก ตัวแทนกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ Hall ศูนย์การค้า Central Plaza แจ้งวัฒนะ
จัดโดยกองทัพบก และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ขอแสดงความยินดีกับ
นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ (วง Fortissimo) ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน (วง Grazziozo) ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราส่งวงเข้าร่วมการแข่งขัน 2 วงดังนี้
 
 
  รายชื่อนักร้องและนักดนตรี วง Fortissimo
 
  1 ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ Yr.8A ตำแหน่ง Singer  
  2 ด.ญ.สุพิชชา        แวววรวิทย์ Yr.8A ตำแหน่ง Piano  
  3 ด.ช.ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ Yr.8A ตำแหน่ง Drum Set  
  4 นายพงศกร สถิรเมธากร Yr.10C ตำแหน่ง Guitar  
  5 นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย Yr.10C ตำแหน่ง Bass  
  6 นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ Yr.10F ตำแหน่ง Saxophone  
               

 

 
 
  รายชื่อนักร้องและนักดนตรี วง Grazziozo
 
  1 ด.ญ.ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน Yr.8B ตำแหน่ง นักร้องนำ  
  2 ด.ญ.ศิรดา ประกิจฤทธานนท์ Yr.7A ตำแหน่ง Chorus  
  3 น.ส.ภัทรียา ศรีสุขชัยะกุล Yr.10D ตำแหน่ง Chorus  
  4 น.ส.พชรวรรณ วรรณสุทธิวัฒน์ Yr.10D ตำแหน่ง Chorus  
  5 นายอภิวัฒน์ ขุนทศ Yr.11D ตำแหน่ง Chorus  
  6 น.ส.อนิกา ศรีอำนาจ Yr.12D ตำแหน่ง Chorus  
  7 น.ส.ธรณ์ธันย์ วัลลีภานุวัฒน์ Yr.12A ตำแหน่ง Violin  
  8 น.ส.ญาศิกานต์ รัตนโอภาส Yr.12A ตำแหน่ง Violin  
  9 น.ส.ภานิชา พิเชษฐวรางกูร Yr.12A ตำแหน่ง Cello  
  10 นายปิยวัฒน์ หาญธรรมรักษ์ Yr.12D ตำแหน่ง Drum Set  
  11 ด.ช.วงศธร สุวรรณขจิต Yr.9C ตำแหน่ง Bass  
  12 ด.ช.พชรพงษ์ อิงค์ปัญญา Yr.9B ตำแหน่ง Guitar  
  13 นายภัควัฒน์ ธีรนันทเวช Yr.11B ตำแหน่ง Guitar  
  14 ด.ช.ทศธัญ วรรณฤดี Yr.9C ตำแหน่ง Guitar  
  15 นายณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ Yr.11E ตำแหน่ง Saxophone  
  16 ด.ญ.มยุรี ซาโต้ Yr.7C ตำแหน่ง Trumpet  
  17 น.ส.นลินฉัตร์ จิรากุลธัญ Yr.11D ตำแหน่ง Trumpet  
  18 นายอิทธิกร วสุภิรักษ์ Yr.10F ตำแหน่ง Trombone  
               

 

วงดนตรีที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 วงดังนี้
 
  1 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ชื่อวง มดตัวน้อยๆ  
  2 โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์” ชื่อวง อินทนิลแบนด์  
  3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ชื่อวง P.B. Band  
  4 โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ชื่อวง สาละแบนด์  
  5 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อวง สายน้ำผึ้ง  
  6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชื่อวง วงดนตรีลูกทุ่งนวมินท์ กรุงเทพฯ  
  7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชื่อวง VIVIDz Band  
  8 โรงเรียนวัดราชโอรส ชื่อวง Veronika  
  9 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ชื่อวง R.T. Band  
  10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชื่อวง DSR. Band  
  11 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ชื่อวง Fortissimo  
  12 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ชื่อวง Grazziozo