การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
   
     
  ด.ญ.มาณิกา สิทธิโชคธรรม  
  Y. 6B  
  รางวัลชมเชย  
      
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
   
     
  ด.ญ. จิดาภา นคินทร์พงษ์  
  Y. 9E  
  รางวัลชมเชย