การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561


 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
     
ด.ญ.มาณิกา สิทธิโชคธรรม ด.ญ.พรรษสรณ์ ตั้งจิตรมณีศักดา ด.ญ.นันทน์นิชา อัชฌาพิพัฒน์
Y.6B Y.6B Y.6C
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย

 

 

 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
     
ด.ช. เจริญ วงศ์ศรีนพคุณ ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน ด.ญ. ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์
Y.8D Y.8D Y.9A
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย