ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายศุภบุตร โสตถิปรีดาวงศ์ ชั้น Yr. 9D

         
 
 
 
 

 

   
 

         ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประเภทเครื่องดนตรี บาสซูน (Bassoon) โดยนักเรียนได้เข้าร่วมแสดงในวงดุริยางค์เยาวชนไทยที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลสเปนไปแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 ประเทศ อันได้แก่

    1. ประเทศเจ้าภาพวงเยาวชนแห่งราชอาณาจักรสเปน
    2. วงเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา
    3. วงเยาวชนจากสหพันธรัฐรัสเซีย
    4. วงเยาวชนจากสมาพันธรัฐสวิส
    5. วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (TYO)