การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ปี 2561

 
 
ประเภท Thai ASMO Maths Ranking Year 2
     
   
     
  ด.ช.ภัทรวรรธณ์ ชวนะสุทรพจน์  
  Y.2D  
  รางวัล Bronze  
     
     
 
 
 
 
ประเภท Thai ASMO Maths Ranking Year 6
     
   
     
  ด.ช.จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์  
  Y.6D  
  รางวัล Merit  
     
     
     
     
     
 
ประเภท Thai ASMO Maths Ranking Year 8
     
 
     
ด.ญ.เปมิกา เสนะวีณิน   ด.ช.ปุณยวัจน์ คูร์พิพัฒน์
Y.8D   Y.8D
รางวัล Perfect Score   รางวัล Merit
     
     
     
     
     
 
 
ประเภท Thai ASMO Maths Ranking Year 9
     
     
     
ด.ช.ประเณศ อิงคนันท์ ด.ช.ธนัช อำไพพิสุทธิ์สกุล ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ
Y.9A Y.9A Y.9A
รางวัล Silver รางวัล Bronze รางวัล Merit
     
     
     
     
     
     
     
 
ประเภท Thai ASMO Science Ranking Level 2 (Year 5,6)
     
     
     
     
ด.ช.ฉัตรมงคล ตั้งวัฒนา ด.ช.อาทิชา บูรณปริญญากุล ด.ช.จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์
Y.6D Y.6D Y.6D
รางวัล Bronze รางวัล Bronze รางวัล Merit
     
     
     
     
     
     
     
 
ประเภท Thai ASMO Science Ranking Level 3 (Year 7,8,9)
     
     
     
     
ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ ด.ช.วิฑูรย์ เอี้ยวบุญญานุรักษ์ ด.ญ.กุลธาริณี เจนจรัสโชติ
Y.9A Y.9A Y.9A
รางวัล Silver รางวัล Bronze รางวัล Merit