การแข่งขันดนตรี รายการ Valaya Alongkorn Music Competition 2018


ขอแสดงความยินดีกับ

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขันดนตรี ประเภทสตริงสากล ในรายการ Valaya Alongkorn Music Competition 2018
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 รายชื่อนักเรียนประจำวง ได้แก่ 

             
    1. ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ Y.9A Vocal  
             
    2. ด.ช.ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ Y.9A Drum set  
             
    3. นายศิรา สิทธิจารธรรม Y.10C Piano  
             
    4. นายพงศกร สถิรเมธากร Y.11C Guitar  
             
    5. นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย Y.11C Bass  
             
    6. นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ Y.11F Saxophone  
   
    7. นายภัควัฒน์ ธีรนันทเวช Y.12C Guitar