การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
 
ด.ช. รุ่งวิกรัย ตั้งศิริเจริญ Y.3E   ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์ Y.4A
รางวัลผ่านเกณฑ์   รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
ด.ช.จรณินทร์ โตมงคล Y.8B   ด.ช.ยุ่ยหลิน จง Y.8B
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
 
ด.ช.ซูยี่ ลี่ Y.8D   ด.ญ.ชนิตา บูรณะบัญญัติ Y.7D
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   รางวัลผ่านเกณฑ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
 
 
น.ส.อัญชลี รอดสุนทร Y.10A    
รางวัลชมเชย    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย