PIM Language Competition ครั้งที่ 4

       

ขอแสดงความยินดีกับ
นายศรัณยู โยเนะมูระ แสงแดง Yr.11E
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรายการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอัญชลี รอดสุนทร Yr.10A
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและพูดสุนทรพจน์
ในรายการ PIM Language Competition ครั้งที่ 4
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์