คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวญาดา เศตะพราหมณ์ Yr.11D
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกนักร้องประสานเสียง
คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

           นักเรียนยังได้เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO), วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (TYW) และการขับร้องประสานเสียง (ค่ายขับร้อง) โดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
           นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกในวง TYO ซึ่งเป็นนักเรียนจากสารสาสน์เอกตราร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้อยู่ 2 คน ได้แก่
           1.นายศุภบุตร โสตถิปรีดาวงศ์ Yr.10D
           2.นายภวัต เพ็งหิรัญ Yr.12E