Yamaha International Highlights Concert Selection 2020


            ขอแสดงความยินดีกับ            

 
     
     
     
  เด็กชายจิตบุญ อรุณเวชกุล  
  นักเรียนชั้น Year 8B  
     
   
 

     ที่ได้รับการคัดเลือก ผลงานการแสดงอิเล็คโทน จากการเข้าแข่งขันในรายการ Yamaha International Highlights Concert Selection 2020 จัดโดย Yamaha Music School ประเทศญี่ปุ่น