ผลการประกวดออกแบบเสื้อโปโล Theme : No bully / No hate speech

           เนื่องด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดให้มีการประกวดออกแบบเสื้อโปโล ภายใต้หัวข้อ No bully / No hate speech เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้โหวตลงคะแนนแก่ผลงานที่ชื่นชอบ โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจำนวน 4 ผลงาน มาพัฒนาและให้นำเสนอผลงานต่อคณะผู้บริหารและครู เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศต่อไป ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้าย และได้มีการนำเสนอผลงานไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้แก่

  ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล      Yr.6B

  ด.ญ.ณัชนิชา สุนันทรา      Yr.9A

  น.ส.ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์       Yr.11A

  น.ส.อิสรีย์ สิริกุลคุณาสิน       Yr.12D

          

ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.อิสรีย์ สิริกุลคุณาสิน Yr.12D

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ


.