2nd CSTD Thailand Dance Competition 2015


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ นักเรียนชั้น Year 6E
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Competition 2015 ครั้งที่ 2
ประเภทกลุ่ม รุ่น 9-12 ปี ของสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558
ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์


**พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ รายการ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 17
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2558 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ**