Sarasas Ektra’s “Stop Bullying” Campaign Activities


             ตลอดปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ดำเนินโครงการต่อต้านการรังแกกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสังคมปัจจุบัน ที่ให้สิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น โดยยึดแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า “บุคลิกสำคัญกว่าสติปัญญา เพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน แต่อุปนิสัยหรือบุคลิกจะเป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ภายนอก” ดังนั้นเพื่อให้ให้นักเรียนมีสติปัญญาที่ดีควบคู่กับพฤติกรรมที่ดี รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนเ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายต่อต้านการรังแกกัน อาทิ การแสดงละคร การเต้นประกอบเพลง การเล่นดนตรี การจัดประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพ การเปิดสื่อวิดีทัศน์เรื่องผลกระทบจากการรังแกกัน มีการจัดบอร์ดหรือป้าย Stop Bullying ติดทั่วบริเวณโรงเรียน และจัดทำกล่องรับแจ้งเหตุการณ์รังแกเพื่อน นอกจากนั้นนักเรียนในระดับประถมและมัธยมยังต้องกล่าวคำปฎิญาณทุกครั้งหลังเคารพธงชาติ ซึ่งครูมีหน้าที่อบรมจริยธรรมของนักเรียน ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรง เพื่อสังคมที่สงบสุข โรงเรียนแห่งนี้จะได้เป็นโรงเรียนสีขาวและเป็นพื้นที่แห่งความรัก