Sarasas Ektra’s “Stop Bullying” Campaign Activities


             โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้มีการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการรังแกกัน เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ นักเรียนทุกคน โดยมีคำปฏิญาณ คำมั่นสัญญาต่อต้านการรังแกกัน ติดอยู่บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ท่องจำ เพื่อปฏิบัติตน และ เพื่อให้การรณรงค์นี้สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คณะครูและนักเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมใน รูปแบบของแต่ละแผนก ตั้งแต่เปิดปีการศึกษา 2557 ดังนี้

แผนกอนุบาล :
             :   จัดทำป้าย Stop Bullying ติดบริเวณโรงเรียนโดยทั่ว เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการหยุดรังแกกัน
             :   นักเรียนอนุบาลจะได้เรียนวิชามีเดีย สัปดาห์ละ 1 คาบ จะมีการสอดแทรกการสอนผ่านสื่อการสอนที่เป็นการ์ตูน และนิทาน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าการรังแกกันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นเพื่อนกันต้องรักกัน ในระหว่างภาคเรียนได้จัดให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆสภานักเรียน แผนกมัธยม ได้มาแสดงละครเรื่อง Stop Bullying ในช่วงเช้าเรื่องการหยุดรังแกกัน


แผนกประถม :
             :   จัดการแสดงการเต้นประกอบเพลงสื่อความหมายของการรังแกกัน ผลิตและฉายสื่อวิดีทัศน์นําเสนอภาพเหตุการณ์พร้อม ทั้งสัมภาษณ์แนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นนี้
             :   กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน และรับมอบป้ายคำปฏิญาณ เพื่อสื่อถึงการรับคำปฏิญาณไปปฏิบัติต่อไป
ในระหว่างภาคเรียน ได้จัดให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
             :   กล่าวคำปฏิญาณทุกเช้าหลังเคารพธงชาติเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการรณรงค์นี้ในทุกๆวัน
             :   การทดสอบท่องคำปฏิญาณ เพื่อให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้เตือนตัวเองในชีวิตประจำวันได้
             :   การเขียนเรียงความภาษาไทย RCW หัวข้อ ต่อต้านการรังแกกันของนักเรียน Year4-6 เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดความ เข้าใจของนักเรียนที่มีต่อการรณรงค์นี้
             :   คาบอบรมจริยธรรมของนักเรียนได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการรังกัน ผลกระทบที่เกิดจากการรังแกกัน และ การป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน

แผนกมัธยม :
             :   จัดทำบอร์ดคำแนะนำ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์รังแกกัน และกล่องรับข้อความ “กล่องแจ้งเหตุการณ์การรังแกเพื่อน”
             :   ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว นักเรียนจะหมุนเวียนกันชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ การ Bully และทำใบงานเพื่อช่วยกันสรุปเหตุการณ์นั้นๆ
ในระหว่างภาคเรียน ได้จัดให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
             :   ครูประจำชั้นสัมภาษณ์นักเรียน ประวัติส่วนตัว และประวัติ ครอบครัวบันทึกในสมุดอภิบาล และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
             :   ครูต่างชาติสลับกันจัดกิจกรรมรณรงค์ Stop Bullying ทุกวันศุกร์ ในรูปแบบของละคร,การแสดงประกอบเพลง,การร้องเพลงและ แต่งเพลง เพื่อสื่อความหมายของความรุนแรงการหยุดรังแกกัน
             :   ครูผู้สอนบูรณาการเนื้อหาในบทเรียน เช่น วิชาภาษาไทยให้เขียน คำกลอน คำขวัญ เกี่ยวกับการหยุดรังแก, ครูกลุ่มวิชาศิลปะจัด ประกวดวาดภาพหัวข้อ“Stop Bullying”
             :   สภานักเรียนจัดทำละครสั้นฉายวีดิโอในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
             :   หลังเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการ รังแกกัน เพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจังทุกวัน